Jaarverslag

Bestuur
Het bestuur van de Stichting heeft in 2015 afscheid genomen van 2 bestuursleden, die vanwege tijdgebrek niet de invulling aan hun taken konden geven die zij zelf er aan zouden willen geven. Voor 2016 zijn er al nieuwe kandidaten. Wij blijven op zoek naar nieuwe bestuursleden om alle taken zo goed mogelijk te kunnen verdelen omdat de financiële administratie nu ook door het bestuur zelf wordt gedaan en niet meer door Alcander.
Vrijwilligers
Ook in 2015 zijn er weer nieuwe vrijwilligers voor de werkgroepen bijgekomen. Onze aandacht blijft uitgaan naar het werven van nieuwe (jonge) vrijwilligers. We zullen daarvoor moeten blijven werken aan de bekendheid van onze organisatie en haar activiteiten.


Financiën
De exploitatiekosten over 2015 zijn lager uitgevallen dan het bedrag dat we daarvoor in de begroting hadden opgenomen. Voor enkele projecten zijn er via de gemeente extra gelden ontvangen. In het financieel jaaroverzicht kunt u lezen waar de Stichting Buurtbeheer afgelopen jaar mee bezig is geweest en financiële ondersteuning aan gegeven heeft.


Evenementen/activiteiten/werkgroepen
NL Doet

De bewonersondersteuner van Alcander heeft via de Stichting Buurtbeheer sponsoring aangevraagd voor het opknappen van tuintjes aan de Zeswegenlaan, hetgeen nog niet geheel uitgevoerd is.
Koningsdag
Koningsdag hebben we, zoals gebruikelijk, gevierd in de Speeltuin. Ook dit jaar was het weer een drukbezochte dag met veel activiteiten die begeleid werden door vrijwilligers van de speeltuin en het jeugdwerk van Alcander. We hebben met veel succes een optocht met de versierde fietsen georganiseerd om meer zichtbaarheid en bekendheid aan dit evenement en de betrokken organisaties te geven.


Buitenspeeldag
De Stichting Buurtbeheer heeft ook in 2015 weer samen met Alcander de buitenspeeldag georganiseerd. Ook deze keer weer in de speeltuin. Dat is makkelijker en veiliger dan op straat. Bovendien levert het minder overlast op en kan men gebruik maken van de faciliteiten die de speeltuin biedt. Het was ook dit jaar wederom een succesvol evenement waar veel kinderen aan hebben deelgenomen.


Sam-Sam-feest
Het jaarlijkse Sam-Sam-feest waar alle participanten van de Brede Maatschappelijke Voorziening aan deelnamen werd deze keer georganiseerd door Stichting Buurtbeheer en Moedercentrum de Heksenketel. Deze keer werd gekozen voor een gezellig samenzijn met barbecue en drankje in en om Sam-Sam. Mede dankzij het goede weer was dit dermate geslaagd dat dit wellicht een vervolg krijgt.


Jaarmarkt
Stichting Buurtbeheer heeft gezorgd dat er een springkussen voor de kinderen was en dit beheerd.


Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest hebben we samen met Alcander in Sam-Sam georganiseerd. Het werd weer een gezellig feest waar ruim 40 kinderen aan deelnamen.


Kerstboom
De kerstboom op het winkelplein werd met Pasen door de kinderen van het jeugdwerk en de speeltuin behangen met paasfiguren en tijdens de kerstperiode uiteraard feestelijk met kerstfiguren.


Grijs-Groen
Het buurtbudget van Beheer en Onderhoud is in 2014 aangewend voor het leggen van rubbertegels onder de speelplek aan de Onder Devoonstraat. De uitvoering van de herinrichting door de gemeente heeft echter nog steeds niet plaats gevonden.
Aangezien we van de gemeente geen informatie krijgen over de IBOR-schouwen, hebben we deze weer zelf uitgevoerd in onze buurt, waarbij we gebruik maken van dezelfde maatstaven als de gemeente hanteert. De resultaten zijn teruggekoppeld naar Beheer en Onderhoud.


Buurtteam
De werkgroep Grijs-Groen selecteert ook punten die geschikt zijn om te bespreken in het halfjaarlijkse Buurtteam. Momenteel zijn hondenoverlast en vervuiling door illegale afvaldumpingen, met name op het winkelplein naast de ondergrondse containers, het meest actueel.


Plein 6 
Het winkelplein aan de Zeswegenlaan, ook wel Plein 6 genoemd, kreeg de laatste jaren extra aandacht. De ingebrachte ideeën zijn voor het grootste deel uitgevoerd. De werkgroep komt derhalve alleen nog bijeen als daar een noodzaak voor is.
Onder leiding van We Fresh is het winkelplein opgevrolijkt  met een hinkelbaan en twee bankensets. De contouren van de parkeerplaats zijn door bewoners voorzien van fleurige kleuren.


Vakantie-activiteiten
Tijdens de zomervakantie zijn er dagelijks laagdrempelige activiteiten uitgevoerd voor jong en oud. Zo waren er o.a. wandelingen, diverse creatieve workshops, een bezoek aan Blankenberge, minigolf, pretpark, dierentuin, wijnproeverij, bierproeverij, kaasproeverij, museumbezoek, kienen, high tea, multi-culti-lunch,  speurtocht, zomercarnaval, kamperen en spelen in de speeltuin, barbecue etc.
Deze initiatieven werden gesteund door Alcander, de Heksenketel, Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken, Speeltuin de Rollebollebult, Weller en huurdersvereniging Coriovallum.
Deze tweede versie werd beduidend beter bezocht. Een initiatief waar we vooral mee moeten doorgaan.


Jeugd en Jongerenwerk
Wij hechten veel waarde aan jeugd- en jongerenwerk in onze buurt omdat het zo belangrijk is dat er contact blijft met de jeugd en de jongeren. De wekelijkse knutselactiviteiten van het jeugdwerk worden uitgevoerd in het gebouw van Speeltuin de Rollebollebult en georganiseerd door vrijwilligers uit de buurt. Jeugdwerk wordt daarnaast ingezet en financieel gesteund bij de reguliere en speciale activiteiten als Koningsdag, Buitenspeeldag, Sinterklaas en Kerstmis.
Senioren
Tijdens de vakantie-activiteiten zijn er ook speciale dagen georganiseerd voor oudere buurtbewoners.


Reanimatienetwerk
De AED die Buurtbeheer van de buurt in beheer heeft gekregen, heeft zijn plek gevonden in een speciale kast. Ook in 2015 is het toestel diverse malen ingezet in onze buurt. Wij zetten ons er voor in om een dergelijk toestel op lange termijn te behouden voor onze buurt.


Speeltuin
De speeltuin werd ook in 2015 minder bezocht. De oorzaak daarvan zien wij in het uitblijven van vernieuwingen. De speeltuin heeft een belangrijke sociale functie ingenomen in onze buurt. Daarom steunt Stichting Buurtbeheer de speeltuin zowel financieel als met raad en daad. Zo worden activiteiten voor de hele buurt georganiseerd in en vanuit de speeltuin, waarbij men gebruik kan maken van de vaste voorzieningen in de speeltuin.


Digitaal Trapveld
In het digitaal trapveld hebben in samenwerking met de Heksenketel weer 2 halfjaarlijkse cursussen plaats gevonden voor beginnende computergebruikers. Alle computers zijn ondertussen voorzien van Windows 10. Hiervoor blijkt veel behoefte aan begeleiding. In 2015 hebben wij ook een cursus Digitale Fotografie aangeboden.
De laptops van de dagelijks bestuursleden zijn in 2015 vernieuwd. Het archief van de Stichting Buurtbeheer wordt tegenwoordig in de cloud opgeslagen. Zo is het ook mogelijk om met de laptops op andere plekken te werken dan in Sam-Sam. De ruimte van het digitaal trapveld is ook gebruikt voor de bestuurlijke activiteiten van de Stichting Buurtbeheer en haar werkgroepen. Daarnaast is de ruimte ter beschikking gesteld voor de bijeenkomsten van Versterken van Buurtgericht Werken en de reguliere vergaderingen van de Oranjevereniging Heerlen. Ook moedercentrum de Heksenketel en Baanbrekend Werk maken gebruik van deze ruimte.
Club- en Buurthuiswerk Radar heeft ook wekelijks op maandag en donderdag gebruik gemaakt van deze ruimte.


Huuropzegging
Gezien de nieuwe kaders voor de subsidiëring van buurtgericht werken, is het financieel niet meer mogelijk om een eigen ruimte te kunnen betrekken in de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam. Dientengevolge hebben wij de huur van deze ruimte moeten opzeggen en moeten we stoppen met de cursussen die in het Digitaal Trapveld worden gegeven.


Communicatie en PR
Om de bekendheid van de Stichting en haar activiteiten meer bekendheid te geven en meer vrijwilligers en bestuurders aan te trekken, wordt er gebruik gemaakt van Buurtblad De NieuwSweg, de website en Facebook. Daarnaast is het bestuur actief geweest bij activiteiten in de speeltuin, met de tent op het winkelplein en op diverse plekken in de buurt.


Buurtblad De Nieuwsweg 
Buurtblad De NieuwSweg biedt een gratis platform aan non-profit-organisaties en bewoners van de buurt. Sinds 2015 wordt het blad in kleur uitgebracht. De reacties hierover zijn zeer positief en we ontvangen steeds meer signalen dat het blad meer wordt gelezen. Om de kosten van het blad omlaag te brengen hebben we een andere drukker gezocht.


Social Media
Facebook blijkt in de praktijk heel handig om snel nieuwtjes te kunnen verspreiden. De website wordt meer gebruikt voor statische informatie. Het bestuur heeft 2 trainingsessies gehad voor het omgaan met social media.


Tent in de buurt
Dit initiatief heeft ook in 2015 twee keer plaats gevonden. Wij ontvangen bij deze bezoeken waardevolle informatie, die we als leidraad voor ons beleid en activiteiten kunnen gebruiken. Tevens komen we in contact met mogelijk nieuwe vrijwilligers en bestuurders. Na het bezoek aan de Zeskant zijn er nog diverse bijeenkomsten geweest met deze bewoners, waarbij de wijkagent een presentatie heeft gegeven. Via Tent in de Buurt is ook het initiatief ontstaan voor het plaatsen van een authentiek mijnwagentje aan de Zeskant. 
25-jarig jubileum
Op donderdag 17 december werd feestelijk teruggedacht aan de oprichting van Wijkbeheer Zeswegen, de voorloper van Stichting Buurtbeheer, die 25 jaar geleden werd opgericht.


Deelname aan vergaderingen en overlegmomenten
Bestuursleden van de Stichting Buurtbeheer hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan o.a. onderstaande overleggen:
Algemeen bestuur Buurtbeheer, Dagelijks bestuur Buurtbeheer, Buurtteam, Kernteam Heerlen-Stad, Adviesraad WMO, Oranjevereniging Heerlen, Buurtcontactcommissie Exodus, Versterken van Buurtgericht Werken, Speeltuin De Rollebollebult, Herstructurering speeltuinen Heerlen-Stad, Werkgroep Grijs-Groen, Werkgroep Inhoud Sam-Sam, gebruikersoverleg Sam-Sam, We Fresh en Werkgroep Plein 6.